+48 503 604 864 info@mlsport.pl

ZAPISY/REGULAMIN

MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski

Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn

NIP 742 211 12 34 REGON 280 555 809

tel. 503 604 864,

mail: info@mlsport.pl

www.mlsport.pl

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA (wzór, plik dostępny poniżej) 

(proszę wypełnić pisemnie drukowanymi literami, deklarację proszę przesłać na info@mlsport.pl)

………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………

data urodzenia/ PESEL

………………………………………………………………………………

szkoła/przedszkole

………………………………………………………………………………

rodzaj zajęć

Dane osobowe rodziców/opiekunów:

………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzic

………………………………………………………………………………

nr telefonu            

………………………………………………………………………………

                                                                        e-mail                                                        

………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzic

………………………………………………………………………………

nr telefonu

………………………………………………………………………………

                                  e-mail                                    

……………………………………….

podpis rodzica/opiekuna

 

1. Jako prawni opiekunowie wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach ………………………………………… (nazwa zajęć) realizowanych przez firmę MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski.

2. Niniejsze deklaracja jest ważna na czas nieokreślony.

3. Oświadczamy, że znany jest nam stan zdrowia naszego dziecka i nie posiada ono przeciwwskazań lekarskich do brania udziału w zajęciach …………………………………………… (nazwa zajęć).

4. Wyrażam zgodę na wyznaczanie przez trenera ewentualnego zastępstwa w treningach przez innego upoważnionego trenera do prowadzenia zajęć.

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o konieczności przeprowadzenia stosownych badań lekarskich ustalających zdolność psychofizyczną mojego dziecka do udziału w zajęciach …………………… (nazwa zajęć).

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem RODO umieszczonym na stronie www.mlsport.pl w zakładce RODO.

7. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z cennikiem opłat za zajęcia ………………………… (nazwa zajęć) dostępnym na stronie www.mlsport.pl, który umieszczony przy opisie zajęć, na które uczęszcza dziecko.

8. Opłatę należy uiścić z góry do każdego 10 dnia miesiąca na konto:

02 1090 1014 0000 0001 1495 4500 w treści przelewu: ”imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć, nazwa szkoły, miesiąc”

9. MOVE LIFE SPORT ustala opłatę miesięczną, która jest stała niezależnie od obecności dziecka na zajęciach. Opłata miesięczna dotyczy 8 zajęć w m-cu, w przypadku uczęszczania dziecka na 2 treningi w tygodniu, bądź 4 zajęć w m-cu, w przypadku uczęszczania dziecka na 1 trening w tygodniu. Opłata pokrywa koszty stałe tj.: wynajęcie sal gimnastycznych, opłacenie trenerów, ubezpieczenia. itp.

10. W sytuacji uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa, na drugie dziecko przypada zniżka w wysokości 30% od miesięcznej opłaty.

11. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez formularz (znajduje się na stronie www.mlsport.pl pod odpowiednim opisem zajęć), po czym należy przesłać wypełnioną deklarację uczestnictwa na adres info@mlsport.pl. Nazwa pliku deklaracji = imię i nazwisko dziecka + rodzaj zajęć + szkoła.

12. Wypisanie dziecka z zajęć odbywa się drogą telefoniczną poprzez przesłanie sms na numer 503 604 864 o treści „imię i nazwisko dziecka, nazwa zajęć, nazwa szkoły, rezygnacja”.

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, zawodów, obozów i uroczystości organizowanych przez MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski oraz wykorzystanie tego wizerunku w internecie oraz poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na materiałach promocyjnych.

………………………………………………………………………………

( imię/imiona i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

PLIK PDF DO PORBRANIA:

Deklaracja uczestnictwa MLSPORT.pdf

KONTAKT

503 604 864
info@mlsport.pl
​ul. Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn