+48 503 604 864 info@mlsport.pl

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

1. ZAWARCIE UMOWY, ZMIANA ZAMAWIAJĄCEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1.1 Umowa może być zawarta w formie pisemnej na druku osobiście podczas spotkania z Organizatorem, bądź w przypadku rezerwacji internetowej. Umowa jest przesłana na adres mailowy Zamawiającego. Wówczas nabiera ona wartości po wypełnieniu jej przez Zamawiającego, wysłaniu jej na adres mailowy Organizatora oraz po potwierdzeniu przyjęcia jej przez Organizatora. Zamawiający, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Zamawiającego. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

1.2 Zamawiający w terminie nie późniejszym niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, poinformuje na trwałym nośniku Organizatora o przeniesieniu umowy na inną osobę, spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która to przejmie wszystkie przysługujące z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia i obowiązki. Warunkiem zmiany Zamawiającego jest przedłożenie Organizatorowi na trwałym nośniku zgody o zmianie Zamawiającego. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Zamawiającemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

1.3 Zamawiający może w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej odstąpić od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Zamawiającego do miejsca docelowego. Zamawiający może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Zamawiający jest wówczas zobligowany do zgłoszenia takiej informacji na trwałym nośniku.

1.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora całej kwoty określonej w umowie.

1.5 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie innym niż wskazany w poprzedzającym punkcie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora 50% kwoty określonej w umowie.

2. ZAPŁATA.

2.1 Na 29 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Zamawiający ma obowiązek wpłacić zaliczkę w wysokości 25% od wartości imprezy turystycznej. Zamawiający zobowiązuje się na rzecz Organizatora do zapłaty przelewem na nr konta 02 1090 1014 0000 0001 1495 4500 w treści wpisując termin danej wycieczki i nazwisko zamawiającego), bądź gotówką. Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty w terminie nie przekraczającym dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.

2.2 W przypadku braku odnotowane wpłaty, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania umowy na warunkach i ze skutkami wynikającymi z punktu 1.4 oraz 1.5.

3. CENY I USŁUGI.

3.1 Ceny wycieczek grupowych, szkolnych zw. imprezami turystycznymi są ustalane indywidualnie po ustaleniach z Zamawiającym np. liczba uczestników wyjazdu, skąd wycieczka się odbędzie, ewentualne dostosowanie programu etc.

3.2 Podpisując umowę Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące imprezy turystycznej, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez Organizatora o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, przepisach bezpieczeństwa oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

3.3 Przedmiotem umowy są wyłącznie świadczenia wymienione w jej opisie.

4. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZMIANY CEN

4.1 Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu uczestnikowi dokonanych wpłat, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

4.1.1 Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie, a Organizator powiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, lecz nie później niż na:

– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,

– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

4.1.2  Organizator nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

4.1.3 Organizator dokonuje zwrotu wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

4.1.4 Organizator powiadomił Zamawiającego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie.

4.1.5 Jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie, a Organizator nie rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej na podstawie punktu Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora całkowitą kwotę odpowiadającą minimalnej liczbie osób określonej w umowie z zastosowaniem postanowień zawartych w punkcie 2 („Zapłata”).

4.2 Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy, o udział w imprezie turystycznej wyłącznie w przypadkach określonych w pkt. 4.4., a także  w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki: zastrzegł sobie prawo do tego w umowie; zmiana jest nieznaczna, warunki zawarte w umowie nie mogą być spełnione z winy nieleżącej po stronie Organizatora, a w szczególności w sytuacjach niezależnych od Organizatora oraz poinformuje Zamawiającego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku. Po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat.

4.3 W przypadku gdy Organizator imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub nie może spełnić specjalnych wymagań Zamawiającego na które wyraził wcześniej zgodę, lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny zgodnie z § 7 ust. 5 niniejszej umowy to Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego na trwałym nośniku. Zamawiający może przyjąć proponowana zmianę. Organizator może jednocześnie zaoferować Zamawiającemu prawo do skorzystania z imprezy zastępczej takiej samej jakości, wyższej jakości lub niższej jakości. Jeżeli oferowana usługa jest niższej jakości, Organizator zwraca Zamawiającemu różnicę w cenie. Organizator informuje Zamawiającego o cenie imprezy zastępczej. Zamawiający w terminie trzech dni od dnia uzyskania oferty skorzystania z imprezy zastępczej na piśmie informuje Wykonawcę, że:

  1. a) przyjmuje proponowaną zmianę niniejszej umowy.
  2. b) odstępuje od niniejszej umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy za zwrotem, zwrot wniesionych opłat na rzecz Organizatora nastąpi w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy.
  3. c) odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

4.4 Jeżeli datę zawarcia umowy i ustaloną datę rozpoczęcia imprezy dzieli ponad 20 dni, to istnieje możliwość zmiany ceny imprezy po zawarciu umowy. Wówczas cena ustalona w umowie może być podwyższona na podstawie jednej z następujących okoliczności:

4.4.1 Wzrostu kosztów transportu.

4.4.2 Wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych.

4.4.3 Wzrostu kursów walut.

W przypadku konieczności podwyższenia ceny Organizator każdorazowo będzie zobowiązany do udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny, jednej z wyżej określonych okoliczności. Osoba Zamawiająca zostanie zawiadomiona o takiej sytuacji niezwłocznie w razie jej powstania, a najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona.

4.5 Zamawiający ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny Wykonawca  może odliczyć od zwrotu należnego Zamawiającemu rzeczywiste koszty obsługi.

4.6 W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych np. z fakultatywnymi wycieczkami Organizator niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wysokości tych kosztów. W przypadku wyrażenia zgody na piśmie przez Zamawiającego udziału w fakultatywnych wycieczkach, dodatkowe koszty w całości ponosi Zamawiający.

5. UBEZPIECZENIA I POMOC.

5.1 Organizator zobowiązuje się do ubezpieczenie uczestników imprezy turystycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju oraz kosztów leczenia zagranicą.  Zamawiający ma prawo wykupu dodatkowej dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów rozwiązania umowy lub kosztów pomocy w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

5.2 Organizator udzieli Zamawiającemu będącemu w trudne sytuacji pomocy w szczególności  informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość.

5.3 Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt. 5.2, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej uczestnika/ów imprezy turystycznej lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

6. RĘKOJMIA.

6.1 Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie trwania imprezy turystycznej, a Organizator zobowiązany jest do zaspokojenia żądania Zamawiającego poprzez usunięcie wad lub świadczenie usługi zastępczej, o co najmniej równej wartości i jakości. Organizator może jednak odmówić żądaniom Zamawiającego, jeśli ich realizacja byłaby niemożliwa albo z uzasadnionych powodów Zamawiający nie wyrazi zgody na oferowane świadczenie zastępcze lub sposób usunięcia wad. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy – wymagana forma pisemna. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tym związanych, a Organizator zapewni powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca. W sytuacji przyjęcia świadczenia zastępczego o niższej wartości lub jakości, albo nieusunięcia wad, za które ponosi odpowiedzialność Organizator, Zamawiający może żądać obniżenia ceny. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: 1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 2) siłą wyższą.

6.2 Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej ma prawo

wnieść na piśmie na adres Organizatora reklamację. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Zamawiającemu służy prawa pozasądowego rozwiązania sporu przez podmiot z rejestru prowadzonego przez Prezes UOKiK wyznaczonego przez Organizatora, któremu podlega Organizator. Zamawiający ma prawo również do skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów.

7. WYMAGANIA SPECJALNE.

7.1 Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora na piśmie o specjalnych wymaganiach dotyczących uczestników imprezy turystycznej. Organizator powiadomi na piśmie Zamawiającego, czy istnieje możliwość dostosowania się do  specjalnych wymagań Zamawiającego, a tym samym czy wyraża zgodę na jego udział w imprezie turystycznej.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wymagania specjalne, o których Zamawiający nie powiadomił Organizatora i na które strony umowy nie wyraziły zgody.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

8.1 Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie postanowień zawartych w umowie, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, niezwiązanych ze świadczeniem usług zawartych w umowie; jeżeli zaniechania lub działania nie było można przewidzieć, ani uniknąć; siłą wyższą.

8.2 Organizator  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług ponosi odpowiedzialność do dwukrotności ceny imprezy względem Zamawiającego.

8.3 Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez działanie podwykonawców. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

9. KONTAKT

9.1 Kontakt do organizatora:

MOVE LIFE SPORT ŁUKASZ KONARSKI, Stanisława Staszica 1a, 11-400 Kętrzyn, t. 503 604 864, mail: info@mlsport.pl

9.2 Organizator oświadcza, iż posiada posiadania zabezpieczenie finansowe. Podmiotem zapewniającym ochronę przed niewypłacalnością Wykonawcy jest: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, e-mail:bok@tueuropa.pl, tel. 801 500 300, 71 36 92 887, w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w soboty.

9.3 Organizator oświadcza, iż odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny